WYBORY 2023

Powiatowy Zarzad Dróg w Krotoszynie jest jednostką organizacyjną Powiatu Krotoszyńskiego i zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości 440 km.
Swym zasięgiem obejmuje gminy:miasto i gmina Krotoszyn, miasto i gmina Koźmin Wlkp., miasto i gmina Kobylin, gmina Zduny, gmina Rozdrażew, gmina Sulmierzyce.

Przedmiotem naszego działania jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wynikających z ustawy o drogach publicznych, w szczególności:

 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
 • opracowywanie planów finansowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, w tym obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą drogową
 • przygotowywanie zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, w związku z pracami nad projektem budżetu powiatu, zgodnie z zasadami tworzenia budżetu
 • przygotowywanie warunków zamówienia publicznego na wskazane wyżej zadania wraz z procedurami przetargowymi, realizacja przetargów, nadzór nad realizacją zadań, odbiór realizowanych zadań
 • pełnienie funkcji inwestora
 • zarządzanie pasem drogowym, koordynacja robót w pasie drogowym, w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, pobieranie opłat i kar pieniężnych
 • ewidencja dróg i obiektów mostowych
 • koordynacja działań powiatu w powiązaniu z pozostałymi szczeblami administracji samorządowej i administracji rządowej
 • kierowanie i prowadzenie robót związanych z zimowym utrzymaniem
 • utrzymywanie przejezdności dróg
 • wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu
 • wprowadzanie ograniczeń w ruchu kołowym z uwagi na stan techniczny drogi
 • realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu
 • przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez innych użytkowników
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
 • sadzenie, utrzymanie, usuwanie drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogowym
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie drogi
 • Obsługa Strefy Płatnego Parkowania